Genetika AGEL

Slide thumbnail
POMÁHAME
V ZOTAVOVANÍ
VAŠICH NAJBLIŽŠÍCH

Kto sme

Naše pracovisko reaguje na  naliehavú potrebu dlhodobej ventilačnej a intenzívnej starostlivosti pre chronicky chorých pacientov. Vďaka medicínskemu pokroku v poskytovaní zdravotnej starostlivosti je možné sa dôstojne, ľudsky a vysoko profesionálne postarať o každého človeka s poruchou vedomia, ktorého opatera v prostredí domova neprichádza do úvahy. Oddelenie je primárne určené pre pacientov, ktorých stav je po zvládnutí akútnej fázy stabilizovaný, ale napriek tomu vyžadujú dlhodobú starostlivosť a podporu niektorej zo základných životných funkcií, najčastejšie podporu dýchania.

Naša filozofia

Naším poslaním je poskytnúť pacientovi bezpečné prostredie, komplexnú liečebnú starostlivosť a umožniť mu pravidelný a nerušený kontakt s blízkymi. Samozrejmosťou sú každodenná fyzioterapia, nutričná terapia či ergoterapia. Pokiaľ je to možné, v súlade s princípmi bazálnej simulácie venuje tím špeciálnu pozornosť ďalšej nadväzujúcej terapii, ktorá má za cieľ dosiahnutie samoobslužnosti pacienta a jeho návrat do bežného života.

Koncept bazálnej stimulácie

Bazálna stimulácia poskytuje pacientovi jasné, cielené a známe informácie. Ide o stimuly z jeho života, ale aj z okolia, ktoré vnímal ako základné. Sprostredkovanie týchto vnemov spolu s trpezlivou a citlivou komunikáciou prispieva k stimulácii centrálneho nervového systému. Tento druh terapie je určený najmä pacientom s narušenou alebo obmedzenou schopnosťou vnímania, komunikácie a pohybu. Cieľom bazálnej stimulácie je maximálna podpora individuálneho vývoja ťažko chorých, a to v závislosti od typu postihnutia. V niektorých prípadoch môže osobný kontakt s najbližšími viesť k určitej forme komunikácie s okolitým svetom.

Do starostlivosti o hospitalizovaných pacientov preto odporúčame integrovať aj rodinných príslušníkov a blízke osoby.

Pre pacientov a ich príbuzných

AGEL Chronicare prijíma pacientky a pacientov z pracovísk poskytujúcich akútnu a resuscitačnú starostlivosť, a to z dôvodu potreby zabezpečenia následnej dlhodobej intenzívnej starostlivosti. Hospitalizujeme ľudí po prekonaní úrazu alebo po zvládnutí ich kritického stavu, pričom pokračujeme v zavedenom liečebnom procese. Súčasťou 24-hodinovej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta je pravidelná rehabilitácia, polohovanie a prevencia vzniku preležanín, taktiež hygienická starostlivosť a nácvik základných návykov. Pokiaľ to základné ochorenia a zdravotný stav umožňujú, cielene pracujeme na zbavení pacienta na závislosti od podpory dýchania.

Zároveň integrujeme rodinu a blízkych priateľov do starostlivosti o pacientku či pacienta formou bazálnej stimulácie. Vďaka trpezlivej a citlivej komunikácie tak zo strany personálu, ako aj návštev, sa nervový systém hospitalizovaného pacienta oboznamuje so známymi a cielenými informáciami, čo môže viesť k zlepšeniu jeho vnímania. V niektorých prípadoch dokonca aj k určitej forme komunikácie pacientov s okolitým svetom. Pracovisko im poskytuje maximálnu podporu individuálneho vývoja a možnej resocializácie.

Pre lekárov

  • Prijímame pacientky a pacientov, ktorí spĺňajú niektoré z indikačných kritérií. Hospitalizácii predchádza zaslanie predbežnej prepúšťacej správy  na info@chronicare.agel.sk, predchádzajúci súhlas revízneho lekára príslušnej zdravotnej poisťovne a konzultácia s hlavným lekárom AGEL Chronicare.
  • Pacienti hospitalizovaní pre kritické ochorenie v dĺžke minimálne 6 týždňov.
  • Dokumentované zlyhanie pokusov o odpojenie od kontinuálnej UPV v dĺžke minimálne 2 týždne.
  • Potreba pokračovania v poskytovaní intenzívnej starostlivosti.
  • Zvládnutie kritického stavu, bez nutnosti následných operačných výkonov.
  • Zabezpečená tracheostómia a vstup na enterálne živenie (NGS, ideálne PEG).

Pred hospitalizáciou je potrebné dodať:
PCR test na COVID-19 (aktuálne nie viac ako 96 hod. pred vopred dohovoreným prekladom). Kultivačné vyšetrenia (aktuálne nie viac ako 1 týždeň pred vopred dohovoreným prekladom.

Technické vybavenie

Pracovisko je technicky dobre vybavené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pacientky a pacientov po kritickom ochorení (rozsiahle chirurgické výkony, kraniotraumy, neurologické ochorenia s rôznym stupňom porúch vedomia, ale aj pacienti pri plnom vedomí doživotne odkázaní na umelú pľúcnu ventiláciu v odstupe minimálne 2 mesiacov po zvládnutí kritického stavu so zlyhaním odpájania od kontinuálnej umelej pľúcnej ventilácie a s potrebou pokračovania v poskytovaní intenzívnej starostlivosti).

21 lôžok
kontinuálny monitoring základných vitálnych funkcií
pulzná oxymetria
kapnometria
EKG
mobilný RTG prístroj
flexibilný bronchoskop

Kontakt

AGEL Chronicare
Ružinovská 10
821 01, Bratislava

Zobraziť trasu
Tel.: +421 902 584 140

Návštevné hodiny:

Každý deň: 15:00-17:00